Lịch tiếp công dân
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tháng 2 năm 2023
08/02/2023 04:45:57

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CỘNG HÒA


Số: 09 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cộng Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tháng 2 năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018. Ủy ban nhân dân xã thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tháng 02 năm 2023 như sau:

1. Lịch định kỳ tháng, cụ thể như sau:

Stt

Thứ,

Ngày, tháng tiếp

Người tiếp dân

Chức vụ

Ghi chú

1

Thứ Ba

Ngày 07/02/2023

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính-XD-NN-TT&MT

Đặng Thị Huyền

Cán bộ kiêm địa chính - NN

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Cán bộ kiêm Tư pháp Hộ tịch

2

Thứ Ba

Ngày 14/02/2023

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Cán bộ kiêm Tư pháp Hộ tịch

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính-XD-NN-TT&MT

3

Thứ Ba

Ngày 21/02/2023

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Đặng Thị Huyền

Cán bộ kiêm địa chính - NN

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Cán bộ kiêm Tư pháp Hộ tịch

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính-XD-NN-TT&MT

4

Thứ Ba

Ngày 28/02/2023

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Cán bộ kiêm Tư pháp Hộ tịch

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính-XD-NN-TT&MT

2. Thời gian: - Buối sáng: Từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 12 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00, kết thúc lúc 16 giờ 30 phút.

(Trường hợp vì lý do khách quan, thay đổi thời gian và ngày tiếp UBND xã sẽ thông báo)

3. Địa điểm: Tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa .

Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa thông báo Lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND xã tháng 02 năm 2023 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân nắm được./.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh xã; (đưa tin)

- CB, CC được phân công; (để thực hiện)

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Đức Việt

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2618
Trước & đúng hạn: 2618
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 01:19:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Đức Việt- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0888378559


Đang truy cập: 5
Hôm nay: 4
Tất cả: 50,868