Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tháng 11 năm 2022
03/11/2022 11:18:42

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CỘNG HÒA


Số: 110 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cộng Hòa, ngày 31 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tháng 11 năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018. Ủy ban nhân dân xã thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tháng 11 năm 2022 như sau:

1. Lịch định kỳ tháng, cụ thể như sau:

Stt

Thứ,

Ngày, tháng tiếp

Người tiếp dân

Chức vụ

Ghi chú

1

Thứ Ba

Ngày 01/11/2022

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Nguyễn Đức Tần

Tư pháp - Hộ tịch

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

2

Thứ Ba

Ngày 08/11/2022

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Nguyễn Đức Tần

Tư pháp - Hộ tịch

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính-XD-NN-TT&MT

3

Thứ Ba

Ngày 15/11/2022

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Nguyễn Đức Tần

Tư pháp - Hộ tịch

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

4

Thứ Ba

Ngày 22/11/2022

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính-XD-NN-TT&MT

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

5

Thứ Ba

Ngày 29/11/2022

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Nguyễn Đức Tần

Tư pháp - Hộ tịch

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính-XD-NN-TT&MT

2. Thời gian: - Buối sáng: Từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 12 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00, kết thúc lúc 16 giờ 30 phút.

(Trường hợp vì lý do khách quan, thay đổi thời gian và ngày tiếp UBND xã sẽ thông báo)

3. Địa điểm: Tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa .

Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa thông báo Lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND xã tháng 11 năm 2022 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân nắm được./.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh xã; (đưa tin)

- CB, CC được phân công; (để thực hiện)

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Đức Việt

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2618
Trước & đúng hạn: 2618
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 01:00:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Đức Việt- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0888378559


Đang truy cập: 4
Hôm nay: 3
Tất cả: 50,867